ศิริราชไม่ใช่แค่หมอ

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

หลักสูตรที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอน ศาสตร์การแพทย์แผนไทย และบูรณาการกับ วิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อการรักษา สร้างเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูสุขภาพ โดยยึด องค์ความรู้ตามคัมภีร์ ร่วมกับหลักฐานทาง วิชาการ บนพื้นฐานของวัฒนธรรมภูมิปัญญา และวิถีชีวิตไทย เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หลักสูตรกายอุปกรณ์ศาสตรบัณฑิต โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร

“แห่งเดียวในไทย แห่งแรกในอาเซียน”ผสมผสานการแพทย์ ศิลปะ และวิศวกรรม เกิดเป็นการออกแบบและประดิษฐ์อุปกรณ์ ทดแทนอวัยวะภายนอกเพื่อคุณภาพชีวิต

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์

สร้างนักผลิตสื่อทางการแพทย์ยุคดิจิทัล พร้อมเข้าสู่โลกการศึกษาแห่งอนาคต

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

เรียนรู้และฝึกปฏิบัติด้วยมาตรฐานศิริราช ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพการพยาบาล เพื่อเติมเต็มทีมบุคลากรการแพทย์ด้วย ความรู้ ความสามารถที่เต็มเปี่ยม และหัวใจ ที่พร้อมให้บริการ