ศิริราชไม่ใช่แค่หมอ

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์

สร้างนักผลิตสื่อทางการแพทย์ยุคดิจิทัลพร้อมเข้าสู่โลกการศึกษาแห่งอนาคต