ศิริราชไม่ใช่แค่หมอ

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต เป็นหลักสูตรที่ทันสมัยและได้รับการรับรอง มาตรฐานการจัดการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA ซึ่งเป็นมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล มุ่งเน้นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อหล่อหลอมให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ในการดูแลผู้ป่วย มีทักษะที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตและการทำงาน (Soft skill) มีสมรรถนะ ความเป็นผู้ประกอบการ และความรู้ในการทำงานวิจัย เพื่อบูรณาการงานการแพทย์แผนไทย ให้อยู่ในระบบบริบาลสุขภาพได้อย่างยั่งยืน หลักสูตรฯ มีความเพียบพร้อมไปด้วยคณาจารย์ ที่มีความเชี่ยวชาญในแขนงต่าง ๆ และมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ทันสมัย ซึ่งจะช่วยส่งเสริม ให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่

สาขาวิชานี้ไม่เหมาะกับผู้ที่มีแขนขาผิดรูป มีน้ำหนักตัว มากเกินไป ตาบอดสีขั้นรุนแรง หรือมีโรคประจำตัวภาวะ ผิดปกติเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อและกระดูก คะแนนที่ใช้สอบ คัดเลือกได้แก่ GPAX, TGAT, TPAT และ A-Level

ชื่อคณะ : (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
(Faculty of Medicine Siriraj Hospital)

ชื่อหลักสูตร : (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
(Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine Program)

ข้อมูลหลักสูตร :

รูปแบบ: เป็นหลักสูตรสายวิชาชีพ ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
จำนวนหน่วยกิตรวม: 154 หน่วยกิต
แผนการศึกษา: มีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติตลอดหลักสูตร รายละเอียด ดังนี้

ชั้นปีที่ 1 นักศึกษาจะเรียนรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของสาขา วิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่วิทยาเขตศาลายา

ชั้นปีที่ 2 และ 3 นักศึกษาจะเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานรายวิชา การแพทย์แผนไทย และรายวิชาอื่น ๆ เพื่อพัฒนาการแพทย์แผนไทย ควบคู่กันที่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 • รายวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน เช่น กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน สรีรวิทยา และชีวเคมีพื้นฐาน พยาธิวิทยาพื้นฐาน เภสัชพฤกษศาสตร์ เภสัชเวท การตรวจร่างกาย อาการวิทยา เวชศาสตร์ทั่วไป
 • รายวิชาแพทย์แผนไทย ได้แก่ เวชกรรมแผนไทย เภสัชกรรมแผนไทย หัตถเวชกรรม แผนไทย และผดุงครรภ์แผนไทย
 • รายวิชาอื่นๆ เพื่อบูรณาการและพัฒนาการแพทย์แผนไทย เช่น กระบวนการวิจัย ทางการแพทย์แผนไทย เรื่องคัดสรรทางการแพทย์แผนไทย

ชั้นปีที่ 4 นักศึกษาจะศึกษารายวิชาผู้ประกอบการทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และฝึกปฏิบัติงานทางด้านการแพทย์แผนไทยในคลินิกอายุรเวท หอผู้ป่วยในของ โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลในภูมิภาค ที่เป็นสถานฝึกปฏิบัติทางด้านการแพทย์ แผนไทย

แนะนำการเรียน :

เรียนการแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราชเป็นยังไง ตอนที่ 1 [by We Mahidol]

เรียนการแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราชเป็นยังไง ตอนที่ 2 Q&A [by We Mahidol]

Dream Catcher : แพทย์แผนไทยประยุกต์ Playlists [by Mahidol]

ค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยประมาณ :

แบบเหมาจ่าย 25,000 บาท/ภาคการศึกษาปกติ และ 12,500 บาท/ภาคฤดูร้อน รวมค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 212,500 บาท

ทุนการศึกษา :

 • กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
 • กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
 • ทุนอุดหนุนการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ระดับปริญญาตรี
 • ทุนส่งเสริมการศึกษา “ภูมิพล” มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหิดล
 • แหล่งทุนภายนอกอื่น

อาชีพหลังจบ :

 1. ปฏิบัติงานในตำแหน่งแพทย์แผนไทยประยุกต์/ แพทย์แผนไทยในสถานพยาบาลทุกระดับ และโรงงานผลิตยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
 2. ผู้ประกอบการทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ได้แก่ คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โรงงานผลิตยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ร้านขายยาสมุนไพร และกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
 3. นักวิชาการ นักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์ความรู้ทางการแพทย์แผนไทย

การสมัคร :

หลักสูตรปกติ เปิดรับในระบบ TCAS โดยใช้คะแนน GPAX, TGAT, TPAT และวิชาสามัญ

ติดต่อ :

ผู้ประสานงาน
คุณดนู คงอยู่ (งานบริการการศึกษา)
ที่อยู่
สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 13 โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์
0 2419 8826 ถึง 7
E-mail
edu.thaimed06@gmail.com
Linktree
https://linktr.ee/applied_thaimed
Website
https://www.si.mahidol.ac.th/th/department/thaimed
Facebook
แพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
Instagram
appliedthaimed_mahidol
Twitter
appliedthaimed_mahido
Openchat
shorturl.at/ksvI1


การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ตอนที่ 1 ซีรีย์ แพทย์แผนไทยประยุกต์


การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ตอนที่ 2 ซีรีย์ แพทย์แผนไทยประยุกต์


การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ตอนที่ 3 ซีรีย์ แพทย์แผนไทยประยุกต์


การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ตอนที่ 4 ซีรีย์ แพทย์แผนไทยประยุกต์