จบหมอแล้วไปต่อไหนดี

หลักสูตรปริญญาโท

ทางเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาเอก

ทางเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก

Flexible Program

การเรียนออนไลน์ ความยืดหยุ่น คือ หัวใจสำคัญ พบกับ ระบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนเลือกเรียน ในสิ่งที่สนใจในเวลาที่มีความพร้อมเรียน

หลักสูตรปริญญา 2 ใบ JOINT & DUAL DEGREE

สานฝันการโกอินเตอร์ หลักสูตรปริญญาเอก ความร่วมมือ ระหว่างศิริราชและมหาวิทยาลัย ต่างประเทศชั้นนำ

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน / แพทย์ประจำบ้านต่อยอด / แพทย์เฟลโลว์

ก้าวเดินไปแต่ละขั้น มุ่งมั่นสู่การเป็นหมอในด้านที่สนใจ

หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง

ทางเลือกอีกหลากหลาย ในสายวิทยาศาสตร์