รู้พร้อมก่อนเรียนศิริราช

สวัสดิการและสโมสรนักศึกษา

งานกิจการนักศึกษา

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการจัดกิจกรรม เสริมหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษามีศักยภาพรอบด้าน และเป็นไปตามนโยบายคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (SKILLS)

ดำเนินการให้บริการและสวัสดิการต่างๆ ตลอดจน ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสำเร็จทางการศึกษาของนักศึกษา ได้แก่ สวัสดิการ การทุนการศึกษา สวัสดิการหอพักนักศึกษา การดูแลด้านสุขภาพทางกาย และทางใจของ นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษาและแก้ไขปัญหาได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

ทีมอาจารย์งานกิจการนักศึกษา :

งานกิจการนักศึกษาทำอะไร ?

• ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในหลักสูตร

จัดกิจกรรมเสริมสูตรให้นักศึกษาตามคุณลักษณ์บัณฑิตที่พึงประสงค์ และทักษะในศตวรรษที่ 21

สนับสนุนการจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช

การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม

เราสนับสนุนอะไรบ้าง ?

• การสนับสนุนการศึกษา

การดูแลสุขภาพทางกาย และสุขภาพทางใจ

ด้านอาจารย์ที่ปรึกษา

การพิจารณาทุนการศึกษา

การพิจารณาทุนการศึกษา

การดูแลสุขภาพทางกาย และสุขภาพทางใจ

การดูแลสุขภาพทางกาย

ทุนการศึกษา

บรรยากาศหอพักนักศึกษา

หอ 11 อาคาร Aหอหญิง 2
อาคารหอพักและปฏิบัติการสารสนเทศมหิตลาคารฯหอหญิง 1
หอพักมหิตลาคาร
สมเด็จพระราชปิตุจฉา
ห้องพัก
ห้องพัก
พื้นที่ส่วนกลางนั่งเล่น ดูทีวี
ส่วนออกกำลังกาย
ห้องอ่านหนังสือ
ห้องสมุดห้องคอมพิวเตอร์
หอพัก “หอหญิง 1”
หอพัก “หอหญิง 2”
ห้องพัก
ห้อง Pantry
พื้นที่นั่งอ่านสือพิมพ์/ นั่งคอย
ห้องพัก
หอพักอาคาร 8 ไร่ A หอพัก 11
ห้องพัก
ห้องพัก
พื้นที่ส่วนกลาง
พื้นที่ส่วนกลาง
สวนชั้นดาดฟ้า
ห้องพัก
หอพักนักศึกษาแพทย์และปฏิบัติการสารสนเทศ
ห้องพัก
ห้อง Pantry