รู้พร้อมก่อนเรียนศิริราช

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

เป็นหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่น (flexi-program) โดยจัดเป็นสำรับวิชา (modules) ที่เป็นจุดเน้นของคณะฯ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนให้ เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ อย่างหลากหลาย (Pi-shaped competence) เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสเลือกเรียนตามศักยภาพ และความสนใจ เน้นจัดการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน (outcome-based education) โดยใช้การเรียนรู้เป็นศูนย์กลาง (learning-centered education) จัดการเรียนรู้แบบ active learning ให้นักศึกษาเรียนรู้จากปัญหาร่วมกันแบบกลุ่มย่อย เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษาเรียน แบบผู้ใหญ่ รู้จักการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้ความสำคัญต่อเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก เพื่อเน้นผลิตแพทย์ที่เป็นนักวิชาการ (academic physician) มีเนื้อหาและการจัดการเรียน การสอนที่เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับเตรียมแพทย์ ปรีคลินิก และคลินิก จัดหลักสูตรเป็นแบบบูรณาการ (integration) ทั้งในระดับเดียวกัน (horizontal integration) และต่างระดับ (vertical integration) เพิ่มรายวิชาที่สอนความรู้พื้นฐานของศาสตร์ต่างๆ ที่มีความจำเป็นสำหรับบัณฑิต ในศตวรรษที่ 21 เพิ่มรายวิชาที่สอนทักษะชีวิตและศิลปะในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ในชั้น ปีที่ 1 เพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในชั้นปีที่ 2-4 เพื่อให้นักศึกษาทุกคนมีความรู้และ ทักษะในการทำวิจัยร่วมกับอาจารย์ เพิ่มรายวิชาเพื่อสอนการสื่อสาร non-technical skills และ soft skills ต่างๆ ซึ่งมีความจำเป็นในวิชาชีพแพทย์ เพิ่มรายวิชาที่สอนพื้นฐานศาสตร์ระบบ สุขภาพ (Basic Health Systems Science) ในชั้นปีที่ 3 เพื่อสอนให้บัณฑิตสามารถประยุกต์ ศาสตร์ระบบสุขภาพในการคิดเชิงระบบเพื่อแก้ปัญหาให้ผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้น เพิ่มรายวิชาที่สอน หลักพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ (Principles of Gerontology and Geriatric Medicine) ในชั้นปี 4 เพื่อสอนนักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ของผู้สูงอายุ หลักสูตร นี้ได้รับการปรับปรุงให้เพิ่มประสบการณ์ในชั้นคลินิก