แบบสอบถามเข้าชมงานลุ้นรางวัล

ข้อมูลการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงาน

2. เข้าร่วมกิจกรรมในฐานะ

3. ท่านทราบข่าวการจัดกิจกรรมฯ จากช่องทางใดบ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)*

กรุณาให้คะแนนความพึงพอใจของท่าน โดยมีเกณฑ์ดังนี้

  • (5) เห็นด้วยอย่างยิ่ง
  • (4) ค่อนข้างเห็นด้วย
  • (3) เฉยๆ
  • (2) ไม่ค่อยเห็นด้วย
  • (1) ไม่เห็นด้วยเลย

4. ท่านได้รับข้อมูลที่ช่วยประกอบการตัดสินใจได้เป็นอย่างดี*

5. กิจกรรมมีเนื้อหากระชับ เข้าใจง่าย*

6. เป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมที่สนุกสนาน เพลิดเพลิน*

7. การนำเสนอข้อมูลที่หลากหลาย*

8. ช่วยให้เห็นภาพสังคมการเรียนการสอนหากได้เข้ามาเรียนที่นี่*

9. ให้เข้าใจภาพรวมเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนได้อย่างชัดเจน*

10. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม*

11. เปิดโอกาสให้ซักถาม*

12. หลังจากเข้าร่วมกิจกรรม ท่านมึความสนใจเข้าหลักสูตรใด (ตอบได้มากกว่า 1 หลักสูตร)*

กรุณาให้คะแนนความพึงพอใจของท่าน โดยมีเกณฑ์ดังนี้

  • (5) เห็นด้วยอย่างยิ่ง
  • (4) ค่อนข้างเห็นด้วย
  • (3) เฉยๆ
  • (2) ไม่ค่อยเห็นด้วย
  • (1) ไม่เห็นด้วยเลย

16. มีหลักสูตร หรือระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย*

17. มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของท่าน*

18. มีหลักสูตร หรือ สาขาวิชาที่ต่างไปจากสถาบันอื่น ๆ*

19. มีความพร้อมของบุคลากรผู้สอน*

20. บุคลากรผู้สอนมีความใส่ใจต่อนักศึกษา*

21. สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอน*

22. เรียนไม่หนักจนเกินไป*

23. รู้สึกได้ว่าเป็นสังคมการเรียน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่มเพื่อน – รุ่นพี่*

24. เป็นสังคมการเรียน ที่อาจารย์ผู้สอนให้ความใกล้ชิด เป็นกันเองกับผู้เรียน*

25. ผู้ที่จบการศึกษาจากสถาบันนี้ มีจำนวนมากที่มีชื่อเสียง และประสบความสำเร็จ*

26. มีทุนการศึกษาที่น่าสนใจ*

27. เป็นสถาบันการศึกษาที่ผู้ปกครองอยากให้เรียน*

28. เป็นสถาบันทางการแพทย์ที่มุ่งมั่นในการสร้างมาตรฐานทางการแพทย์ให้กับประเทศ*